Gjennom foredrag, refleksjoner og diskusjoner blir deltakerne mer bevisste sin egen kommunikasjon, enten det gjelder ren presentasjonsteknikk eller i kommunikasjon med seg selv og medmennesker.

KURS

Se, lytt, løft hverandre fram! – om lagbygging og verdier
Hva er bedriftens kultur ? Og hvordan er selskapets verdier etablert i den daglige tankegang og rutine hos de ansatte? Vi går dypt inn i hvordan bedriftens kultur er i dag, hva som er bra og hva som bør endres. Et viktig element her er diskusjonene og refleksjonene i grupper. Alle skal være inkludert i arbeidet og alle får mulighet til å påvirke prosessen. Vi anbefaler også et oppfølgingskurs, slik at verdiene ikke bare blir vakre ord i glass og ramme, men implementert som en del av hele selskapets tankegang.

I jungelen av sosiale medier: Få det ut!
Hvordan bli mer synlig ved bruk av sosiale media? Bevisst kommunikasjon i sosiale media, bruk av bilder og video som kommunikasjonsverktøy. Hvilke kanaler er aktuelle og hvordan bruke disse? Et veldig interaktivt kurs, der deltakerne bruker egne mobiler eller nettbrett underveis.

Alt handler om kommunikasjon!
Hva er egentlig kommunikasjon? Hvordan kan du bevisstgjøre og utvikle din egen kommunikasjon?  Man får her innblikk i, og større kunnskap om, kommunikasjonens mangfoldige verden. Din kommunikasjon kan avgjøre om du lykkes eller ikke. Her får du gode verktøy til bruk med en gang.

Walk the talk! – om ledelse, konsekvenskultur og ansvar
Hvordan sette selskapets verdier ut i handling? Hvordan kan dere sammen bygge en kultur der dere løfter ilag og vet hvilke konsekvenser det får dersom man ikke bidrar. Et engasjerende kurs om ansvar, rollefordeling og konsekvenser. Synneva snakker om den gode lederen og den gode medarbeideren. Hun løfter fram flere eksempler på personer som har lært henne mye om tilstedeværelse, konsekvenskultur og ansvar. Deltakerne får utfordringer og oppgaver i grupper som bidrar til økt bevissthet og større innsikt rundt ledelse, konsekvenser og om selskapets kultur og verdier.
Walk the talk! – gjør hva du sier, si hva du gjør – med handling.

FUEL THE WORLD! Kommunikasjon og ledelse i et helhetlig perspektiv
Skap en arena for å møtes ansikt til ansikt til gode samtaler der dere utvikler og styrker enkeltmennesker, relasjoner og organisasjonen gjennom deling, læring og ny innsikt! Synneva Erland er sertifisert fasilitator av FuelBox®, og lærer dere hvordan bruke spørsmålene i boksen for å løfte hverandre og organisasjonen med tanke på bedriftskultur, ledelse og bedre kommunikasjon. Du får du god trening i å stille åpne spørsmål, større selvinnsikt, økt selvfølelse og bli tryggere i rollen som leder.
Dere kan selv velge hvilken av disse boksene/temaene dere vil fokusere mest på: LEDELSE, TEAM eller INNOVASJON.
Let’s fuel the world together!

Dit ein ser, dit kjem ein (Vinje)
-hvordan bygge en god prestasjonskultur i møte med hverandre?
Hva er en god prestasjonskultur og hvordan bygges den? Hva motiverer den enkelte til å prestere og yte sitt beste? Hvordan motivere hverandre i hverdagen?
Fem hovedpunkter: 1) Prestasjonskultur 2) Verdier 3) Motivasjon 4) Tillit 5) Tydelighet
Dette kurset fungerer meget godt sammen med gjennomgåelse av arbeidsmiljøundersøkelser. Vi bygger gjerne workshopen opp rundt funn gjort i disse undersøkelsene.

Våger vi å tenke annerledes? – god kommunikasjon på tvers av kulturer
Kurs som gjerne åpner øynene, og får deltakerne til å reflektere over ord som respekt, menneskeverd og kulturforskjeller. Hvordan kommuniserer vi på arbeidsplasser med flere nasjonaliteter? Eller hva med fusjoneringer? Når flere bedriftskulturer skal kobles sammen, kan det bli utfordrende dersom man ikke er forberedt. Hvordan tilpasser de ulike kulturene seg? Hva er de største forskjellene mellom kulturene? Hvordan takler dere endringene, og kan dere finne fram til en felles plattform i arbeidet mot et felles mål?

Eig rommet!
Lær mer om presentasjonsteknikk, stemmeteknikk og bli trygg på deg selv foran et publikum! Hva er det som gjør at noen “eier rommet” mer enn andre? Her deler Synneva raust fra sin mange års lange erfaring på ulike scener både som sanger, skuespiller og foreleser. Hvordan bli en bedre formidler, enten det er for en stor sal eller i et mindre møte? Tilhørerne får gode verktøy som kan brukes umiddelbart, og kanskje også noen aha-opplevelser? Kan utvides til videoworkshop der deltakerne blir tryggere foran kamera, og får se seg selv og sin utvikling. Veldig effektivt!

 

Kunder og samarbeidspartnere